Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego z siedzibą przy ul. Hanasiewicza 21 w Rzeszowie wykonuje zadania w oparciu o opracowane kierunki działania, zatwierdzone przez Głównego Inspektora Transportu.

Inspektorat w Rzeszowie jest wyspecjalizowaną instytucją zapewniającą przestrzeganie przepisów w zakresie transportu drogowego wykonywanego zarobkowo i na potrzeby własne będąc przy tym jednym z szesnastu tego typu urzędem administracji rządowej w kraju.

WITD w Rzeszowie kieruje powołany przez Wojewodę Podkarpackiego w porozumieniu z Głównym Inspektorem, Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego Jarosław Skolik a zakresem swego działania obejmuje teren Województwa Podkarpackiego.

Zadaniem Wojewódzkiego Inspektora jest m.in. kierowanie pracą Inspektoratu, sprawowanie nadzoru nad działalnością kontrolną Inspektorów, udostępnianie wyników prowadzonych kontroli Wojewodzie i Głównemu Inspektorowi, organizowanie współdziałania Inspektoratu z innymi służbami. W szczególności w celu zapewnienia przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących transportu drogowego inspekcja współdziała z Policją, Służbą Celno-Skarbową i Strażą Graniczną ale też innymi urzędami administracji takimi jak Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Ochrony Środowiska, Inspekcja Weterynaryjna oraz Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Ponadto w kwestii bezpieczeństwa i porządku ruchu na drogach publicznych oraz zwalczania przestępstw i wykroczeń drogowych dokonywanych w zakresie transportu drogowego lub w związku z tym transportem stosowna współpraca podejmowana jest z zarządcami dróg z uwzględnieniem właściwości i kompetencji tych organów oraz zadań Inspekcji. W odniesieniu zaś do realizacji zadań kontrolnych, z organami samorządu terytorialnego i organizacjami zrzeszającymi przewoźników drogowych. Nadrzędnym celem jaki realizowany jest przez WITD w Rzeszowie jest działalność w oparciu zarówno o przepisy zawarte w rodzimych jak też unijnych aktach prawnych w zakresie:

  • poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
  • przeciwdziałania degradacji dróg;
  • oddziaływania na przedsiębiorców w celu przestrzegania przez nich prawa;
  • przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji w transporcie drogowym;
  • eliminowania patologicznych zjawisk w transporcie drogowym.

Dodatkowo w szerokim zakresie prowadzone są działania informacyjno-edukacyjne.

test

test

ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów

Tel. +48 17 8504671, E-mail:  witd@witd.rzeszow.pl

Top