Dostęp do informacji publicznej

Zgodnie z ustawą udostępnieniu podlega każda informacja o sprawach publicznych, z wyjątkiem informacji niejawnych (art. 5 ust. 1). Prawo do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie można żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2).

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

 • uzyskania informacji publicznej, w tym informacji przetworzonej,
 • wglądu do dokumentów urzędowych,
 • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.

W szczególności organ władzy publicznej jest obowiązany do informowania o:

 • swoim statusie prawnym, przedmiocie działalności, organizacji, kompetencjach, majątku, strukturze własnościowej, osobach sprawujących w nim funkcje i ich kompetencjach,
 • sposobie przyjmowania i załatwiania spraw, stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania lub rozstrzygania, prowadzonych rejestrach, ewidencjach i archiwach, naborze kandydatów na wolne stanowiska,
 • prowadzonej polityce, programach w zakresie realizacji zadań publicznych, projektowanych aktach normatywnych,
 • danych publicznych, w tym treści aktów administracyjnych i innych rozstrzygnięć oraz dokumentacji przebiegu i efektów kontroli i wnioskach podmiotów ją przeprowadzających, treści innych wystąpień i ocen dokonywanych przez organy władzy publicznej i przez funkcjonariuszy publicznych, stanowiskach w sprawach publicznych zajętych przez organy władzy publicznej,
 • majątku publicznym.

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu gospodarczego państwa w zakresie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:

 1. Osłabiłoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną Rzeczypospolitej Polskiej w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej,
 2. Utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych Rzeczypospolitej Polskiej lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Forma udostępniania informacji publicznej
Udostępnianie informacji publicznej następuje w drodze:

 1. Ogłoszenia informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej,
 2. Wyłożenia, wywieszenia informacji publicznej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,
 3. Udostępnienia na wniosek osoby żądającej informacji, jeżeli informacje publiczne nie zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek.
Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

POBIERZ DOKUMENT - WZÓR WNIOSKU O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wypełniony wniosek należy przekazać do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w jeden z poniższych sposobów:

 1. Przesłać pocztą na adres: ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów,
 2. Złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Inspektoratu (adres jak wyżej),
 3. Przesłać na numer faksu: 17 850-46-77,
 4. Przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: witd@witd.rzeszow.pl lub elektroniczną skrzynkę podawczą Wojewódzkiego Inspektoratu.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej w terminie określonym powyżej nie jest możliwe urząd obowiązany jest poinformować wnioskodawcę w tym terminie o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji i wskazać termin, w którym informacja będzie udostępniona. Termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.

Wojewódzki Inspektorat udostępniając informację publiczną zapewnia możliwość:

 1. Kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub,
 2. Przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga poniesienia dodatkowych kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia informacji lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Wojewódzki Inspektorat może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W sytuacji, o której mowa powyżej Wojewódzki Inspektorat, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadamia wnioskodawcę o wysokości opłaty, która zostanie pobrana za udostępnienie informacji. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od powiadomienia wnioskodawcy, chyba, że wnioskodawca dokona w tym terminie zamiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

W sytuacjach szczególnych, jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes wnioskodawcy, można odstąpić od pobierania opłaty. Decyzje w tym zakresie podejmuje Wojewódzki Inspektor, dokonując stosownej adnotacji na wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

POBIERZ DOKUMENT - WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PONOSZENIEM PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO WYNIKAJĄCY ZE SPOSOBU UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ

Wnioskodawca zobowiązany jest wnieść opłatę w kasie Wojewódzkiego Inspektoratu lub przelewem na wskazany numer rachunku bankowego Wojewódzkiego Inspektoratu oraz udokumentować dokonanie opłaty pracownikowi Inspektoratu.

PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

 1. Zarządzenie w sprawie procedury udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie
 2. WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z PONOSZENIEM PRZEZ WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO  W RZESZOWIE DODATKOWYCH KOSZTÓW WYNIKAJĄCYCH ZE SPOSOBU UDOSTĘPNIENIA LUB PRZEKAZYWNAIA INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO W CELU PONOWNEGO WYKORZYSTYWANIA
 3. WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO

Druki do pobrania

Plik Opis Wielkość pliku Pobrania
doc Opaty 32 KB 27
pdf Wniosek_o 234 KB 29
pdf Zarzadzenie 401 KB 29
pdf Wniosek_o2 234 KB 28
Top