Klauzula DODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w Rzeszowie

 

W związku z art. 22 Ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego z siedzibą przy ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów.
  2.  Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w WITD w Rzeszowie służy następujący adres email: iod@witd.rzeszow.pl
  3.  WITD w Rzeszowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań, uzyskane w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu.
  4. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa. Skargi można wnosić na adres Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  5. W związku z przetwarzaniem przez WITD w Rzeszowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
  • dostępu do treści danych (zgodnie z art. 23 DODO);
  • sprostowania lub usunięcia danych (zgodnie z art. 24 DODO);
  • czasowego ograniczenia przetwarzania kwestionowanych danych (zgodnie z art. 25 DODO).
Top