Klauzula RODO

W związku z zapisami art. 13 oraz art. 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. z 2016 r., L 119, poz. 1), zwanego w dalszej części RODO informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest:

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

ul. Hanasiewicza 21

35-103 Rzeszów

Na podstawie art. 55a ustawy z dnia 6 września 2001r. o transporcie drogowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2200 z późn. zm.) Inspekcja Transportu Drogowego przetwarza dane osobowe, w tym dane wskazane w art. 9 ust. 1 RODO w zakresie niezbędnym do realizacji zadań określonych w ustawie oraz w przepisach odrębnych. Administrator informuje, że przepisów art. 13-22 oraz art. 34 RODO nie stosuje się w zakresie, w jakim dane te są niezbędne do zapewnienia prawidłowej realizacji ustawowych zadań Inspekcji.

Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), który w jego imieniu nadzoruje zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem. Z IOD można kontaktować się pod adresem poczty elektronicznej: iod@witd.rzeszow.pl

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych wynika z szeregu ustaw kompetencyjnych (merytorycznych) oraz obowiązków i zadań zleconych przez instytucje nadrzędne wobec Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego.

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa (np. wymiar sprawiedliwości, administracja skarbowa, instytucje związane z obsługą szeroko pojętych funduszy unijnych, podmioty związane z obsługą sfery socjalnej – ZUS, PFRON) lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do przetwarzania (np. z podmiotami sektora teleinformatycznego i telekomunikacyjnego, przetwarzania danych).

Dane osobowe przetwarzane przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 z późn. zm.), w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: iod@witd.rzeszow.pl

Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego. Organem właściwym dla ww. skargi jest:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul.Stawki 2

00-193 Warszawa

W zależności od podstawy prawnej, w której przetwarzane są dane osobowe w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie, podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym. W szczególnych przypadkach ich podanie jest warunkiem zawarcia umowy. O szczegółach podstawy gromadzenia danych osobowych i ewentualnym obowiązku lub dobrowolności ich podania oraz potencjalnych konsekwencjach niepodania danych, informowani Państwo będziecie przez kierownictwo komórek organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.

Top