Przedmiot działalności

Do zakresu działania Wojewódzkiego Inspektoratu należy realizowanie wszelkich czynności związanych z wykonywaniem zadań należących do Wojewódzkiego Inspektora, a w szczególności:

 1. Kontrola:
  • dokumentów związanych z wykonywaniem transportu drogowego oraz przestrzegania warunków w nich określonych, z wyłączeniem kontroli w zasięgu terytorialnym przejścia granicznego,
  • dokumentów przewozowych związanych z wykonywaniem krajowego
   i międzynarodowego transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego
   i międzynarodowego przewozu drogowego,
  • ruchu drogowego w zakresie krajowego i międzynarodowego transportu drogowego oraz niezarobkowego krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, w tym stanu technicznego pojazdów,
  • przestrzegania przepisów dotyczących okresów prowadzenia pojazdu
   i obowiązkowych przerw oraz czasu odpoczynku kierowcy,
  • przestrzegania szczegółowych zasad i warunków transportu zwierząt,
 2. Przygotowywanie zarządzeń pokontrolnych oraz kontrola ich realizacji,
 3. Prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym opracowywanie projektów decyzji oraz prowadzenie postępowania egzekucyjnego,
 4. Prowadzenie spraw związanych z formułowaniem wniosków o wszczęcie postępowania:
  • administracyjnego o cofnięcie uprawnień przewozowych przedsiębiorcy,
  • karnego lub karno-skarbowego,
  • w sprawach o wykroczenia,
  • przed organami Państwowej Inspekcji Pracy,
  • przewidzianego w umowach międzynarodowych w stosunku do przedsiębiorców zagranicznych,
 5. Przekazywanie na bieżąco drogą elektroniczną lub telefoniczną danych dotyczących naruszeń stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych przez inspektorów do centralnej ewidencji naruszeń, której administratorem jest Główny Inspektor,
 6. Współpraca z Głównym Inspektoratem w zakresie zbierania danych statystycznych związanych z kontrolą oraz sporządzanie w tym zakresie informacji dla Głównego Inspektora.
Top