Plan postępowań

Informacja z otwarcia ofert znak postępowania WAT.227.2.2021.pdf

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia. dot. postęp. prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:

Dostawa jednego samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek WITD w Rzeszowie znak postępowania WAT.272.2.2021.

zał. 1 Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia.

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 zamieszczony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 21.07.2021 nr 2021/BZP 00121556/01/P