Prowadzone postępowania

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w Wojewódzkim Inspektoracie Transportu Drogowego w Rzeszowie ( znak postępowania WAT.272.1.2019)

 

 

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r.,poz.1986) zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty.

  • Ofertę oznaczoną nr 1 złożył: Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Jan Synoś, Ryszard Rząsa Kielnarowa 20,36-020 Tyczyn
  • Ofertę oznaczoną nr 2 złożyła: WELDING INSTALLATIONS PROJECTS Sp.zo.o.Sp.k. 32-800 Brzesko ul.L. Solskiego 11 C

 

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za najkorzystniejszą wybrana została Oferta oznaczona nr 1 złożona przez:

  • Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Jan Synoś, Ryszard Rząsa Kielnarowa 20, 36-020 Tyczyn, która nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ.

 

Wartość punktową złożonych ofert wyliczono zgodnie z rozdziałem XII SIWZ.

Oferta oznaczona nr 1 uzyskała: w kryterium CENA OFERTY- 60 pkt

                                                       w kryterium GWARANCJA- 40 pkt

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY OZNACZONEJ NR 1 wynosi 100  pkt

 

Oferta oznaczona nr 2 uzyskała: w kryterium CENA OFERTY- 46,20  pkt

                                                       w kryterium GWARANCJA- 40 pkt

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY OZNACZONEJ NR 2 wynosi 86,20 pkt

 

 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił informacje                        o wyborze oferty również na stronie internetowej www.witd.rzeszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w swojej siedzibie.

Stosownie do treści art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie: nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób -                        w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8.

 

Na oryginale podpisał

Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

 

 

Otrzymują:

  • Adresat:
  • Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy Jan Synoś, Ryszard Rząsa Kielnarowa 20,

36-020 Tyczyn

  • WELDING INSTALLATIONS PROJECTS Sp.zo.o. Sp.k. 32-800 Brzesko
  1. L. Solskiego 11C

 

      2)    Strona internetowa

  • Tablica ogłoszeń
  • A/a

 

 

 

Klauzula informacyjna RODO :zamówienia publiczne:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.