Prowadzone postępowania

WAT.272.2.2019

Rzeszów,  09-12-2019 r.   

ZAWIADOMIENIE

 

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2020 i 2021 roku.
( znak postępowania WAT.272.2.2019)

 Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r.,poz.1843) zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.

  • Ofertę oznaczoną nr 1 złożył: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 09-411 Płock ul. Chemików 7

 

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za najkorzystniejszą wybrana została Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 09-411 Płock ul. Chemików 7, która nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ.

 

Wartość punktową złożonych ofert wyliczono zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ.

Oferta oznaczona nr 1 uzyskała: w kryterium CENA OFERTY-  60,00  pkt

                                                       w kryterium RABAT- 40  pkt

 

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY OZNACZONEJ NR 1 wynosi  100 pkt

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił informacje o wyborze oferty również na stronie internetowej www.witd.rzeszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w swojej siedzibie.

Stosownie do treści art. 94 ust.2 pkt 1a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

Na oryginale podpisał

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego

 

Otrzymują:

1)    Adresat:
•    Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku
09-411 Płock ul. Chemików 7, fax: (24) 367 70 00)

2)    Strona internetowa
3)    Tablica ogłoszeń
4)    A/a