Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy
Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT TRANSPORTU DROGOWEGO W
RZESZOWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 691577514
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Hanasiewicza 21
1.5.2.) Miejscowość: Rzeszów
1.5.3.) Kod pocztowy: 35-103
1.5.4.) Województwo: podkarpackie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL823 - Rzeszowski
1.5.7.) Numer telefonu: 17 850 46 71
1.5.8.) Numer faksu: 17 850 46 77
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.witd.rzeszow.pl
1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)
1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie.
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-fb929879-ff35-11eb-b885-f28f91688073
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00121556/02/P
2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:
1.2.1 Dostawa pojazdu specjalnego ze specjalistyczna zabudową.
2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie
2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA
3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.bip.witd.rzeszow.pl
3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie
3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak
3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: www.bip.witd.rzeszow.pl
3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej:
Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych,
elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu
opisane zostały w Regulaminie korzystania z systemu miniPortal oraz Warunkach korzystania z
elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP).
W przedmiotowym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się
przy użyciu następujących środków komunikacji elektronicznej:
1) miniPortalu, który dostępny jest pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl
2) ePUAP Skrytka odbiorcza: /WITD_Rzeszow/skrytka
3) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -z zastrzeżeniem, iż oferta wraz z załącznikami oraz podmiotowe i
przedmiotowe środki dowodowe mogą zostać przekazane wyłącznie za pomocą miniPortalu.
Zamawiający nie przewiduje komunikowania się z Wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej.
3.7.) Adres strony internetowej, pod którym są dostępne narzędzia, urządzenia lub formaty
plików, które nie są ogólnie dostępne: www.bip.witd.rzeszow.pl
3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie
3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy
3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:
polski
3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
-Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu
Drogowego ul.Hanasiewicza 21,35-103 Rzeszów, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
-Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za
pośrednictwem poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. -Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C
RODO w celu związanym z ww. postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,
-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o przepisy PZP; -Pani/Pana dane osobowe będą
przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia
postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres
przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
-obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP;
w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
-posiada Pani/Pan:-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana
dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
-prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;-nie przysługuje
Pani/Panu:-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
-na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4.Udostępnianie, o którym mowa w pkt 2 ma zastosowanie do wszystkich danych osobowych, z
wyjątkiem danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, zebranych w toku
postępowania o udzielenie zamówienia. Ograniczenia zasady jawności, o których mowa w pkt 2 i art.
18 ust. 3–6 PZP, stosuje się odpowiednio.
5.W przypadku korzystania przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane przez zamawiającego,
z uprawnienia, o którym mowa w art. 15 ust. 1–3 rozporządzenia 2016/679, zamawiający może żądać
od osoby występującej z żądaniem wskazania dodatkowych informacji, mających na celu
sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.
6.Skorzystanie przez osobę, której dane osobowe są przetwarzane, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może
naruszać integralności protokołu postępowania oraz jego załączników.
7.Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o
zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji,
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią
tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust.
5 PZP.
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie
4.1.2.) Numer referencyjny: WAT.272.2.2021
4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy
4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Nie
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
4.1.5.) Wartość zamówienia: 203252,03 PLN
4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie
4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie
4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:
4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa 1 (jednego) samochodu specjalnego ze specjalistyczną zabudową biurową na użytek
Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie
4.2.6.) Główny kod CPV: 34114000-9 - Pojazdy specjalne
4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie
4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-12-28
4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
4.3.) Kryteria oceny ofert
4.3.1.) Sposób oceny ofert: Waga
4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo
4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryteria jakościowe
Kryterium 1
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
4.3.6.) Waga: 70
Kryterium 2
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
inne.
4.3.5.) Nazwa kryterium: warunki gwarancji
4.3.6.) Waga: 20
Kryterium 3
4.3.4.) Rodzaj kryterium:
serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas
dostawy, oraz okresu realizacji.
4.3.5.) Nazwa kryterium: czas realizacji zamówienia
4.3.6.) Waga: 10
4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, na
zasadach określonych w Rozdziale 1, Dział VI SWZ, oraz spełniają poniżej określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.
2.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie stawia warunku w
powyższym zakresie.
2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika
to z odrębnych przepisów: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym
zakresie.
4) zdolności technicznej lub zawodowej:
􀀁􀀁 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
􀀁􀀁 Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed terminem
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie wykonał co
najmniej 2 dostawy odpowiadające swoim rodzajem dostawie stanowiącej przedmiot
zamówienia, z podaniem wartości, przedmiotu, daty wykonania i odbiorców.
5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
1. Dokument potwierdzający spełnienie polskich i europejskich wymogów w zakresie bezpieczeństwa
oraz wymagania poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20
czerwca 1997 r. –Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm.).
2. Dokument potwierdzający spełnienie wymaganych norm emisji spalin minimum Euro 6.
3. Dokument potwierdzający posiadanie homologacji 7. Samochód musi posiadać homologację
wystawioną zgodnie z przepisami Rozdziału 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z późn. zm).
5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Do oferty Wykonawca zobowiązany jest dołączyć aktualne na dzień
składania ofert oświadczenie wstępne o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu według wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SWZ.
Oświadczenie wstępne, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci
elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub podpisem zaufanym lub
podpisem osobistym.
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec
nich podstaw wykluczenia składa także odrębne oświadczenia wstępne dotyczące tych podmiotów,
podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym
przez każdego z nich w zakresie w jakim każdy z Wykonawców wykazuje brak podstaw wykluczenia.
Analogiczny wymóg dotyczy oświadczenia wstępnego składanego w przypadku wspólnego ubiegania
się o zamówienie przez wykonawców. Oświadczenie, stanowi dowód potwierdzający brak podstaw
wykluczenia, spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tymczasowo zastępujący wymagane
przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe. W przypadku składania oferty wspólnej ww.
oświadczenie składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku polegania na
zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, wraz z ww. oświadczeniem,
wykonawca składa także oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak
podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu,
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby.
SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Tak
SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zmiana umowy musi być zgodna z przepisami ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy w stosunku do treści
złożonej oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych
w art.455 ustawy z dnia 11.09.2019r. Prawo zamówień publicznych, w szczególności w
następujących sytuacjach:
1) w przypadku zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej dostawę przedmiotu umowy w
oznaczonym w umowie terminie- dopuszcza się możliwość zmiany terminu dostawy. Strony
przyjmują, iż siła wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć,
analizując i uwzględniając wszystkie okoliczności sprawy, jak również któremu nie można było
zapobiec znanymi, normalnie stosowanymi sposobami,
2) w przypadku zmiany obowiązującej stawki podatku VAT- dopuszcza się możliwość zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w zakresie podatku VAT,
3) w przypadku pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji
pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów
eksploatacji pojazdu lub umożliwiających uzyskanie lepszej jakości zamawianego
sprzętudopuszcza
się zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej,
4) w przypadku konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmianę obowiązującego prawa, której
nie dało się przewidzieć w dacie składania oferty bądź zakończenie produkcji konkretnych
materiałów lub zaprzestanie stosowania określonych rozwiązań technicznych- dopuszcza się
zmianę specyfikacji techniczno-użytkowej w tym zakresie.
3. Powyższe zmiany umowy mogą być dokonywane na pisemny uzasadniony wniosek każdej ze
stron i wymagają pisemnej zgody drugiej strony (aneks do umowy).
4. Zmiana umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie
SEKCJA VIII – PROCEDURA
8.1.) Termin składania ofert: 2021-09-06 10:00
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę na formularzu ofertowym zawartym w
załączniku nr 1 do SWZ za pośrednictwem "formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub
wniosku" dostępnego na miniPortalu.
8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-09-06 10:30
8.4.) Termin związania ofertą: 30 dni
Ogłoszenie nr z dnia
Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy
Załączniki:
SIWZ samochód z zabudową.pdf
Załącznik_nr_1_do_SW1.doc
Opis przedmiotu zamówienia załącznik nr 2.xlsx
Załącznik nr 3 do SWZ.doc
Załącznik nr 4 do SWZ.doc
Zobowizanie_podmiotu_udostpniajcego_zasoby-_zacznik_nr_5-1.doc
Wzór umowy samochód specjalny załącznik nr 6.pdf