Zakończone postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania obiektów stanowiących siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie (znak postępowania WP.272.5.2015).

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907) zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono siedem ofert.

Ofertę oznaczoną nr 1 złożyła MARO Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 60/IIp, 90-105 Łódź
Ofertę oznaczoną nr 2 złożyło Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,TOP-SERVIS’’ Bąk Mirosław 39-331 Chorzelów 196
Ofertę oznaczoną nr 3 złożył Import-Export Andrzej Grygiel 25-632 Kielce, ul. Piekoszowska 116 B/11
Ofertę oznaczoną nr 4 złożyło PHU GARDA Zbigniew Kalamarz ul. Płk K. Iranka Osmeckiego 6, 35-506 Rzeszów
Ofertę oznaczoną nr 5 złożyło SOPEL Firma Utrzymania Czystości Stanisław Sopel 35-604 Rzeszów, ul. Szarotkowa 9
Ofertę oznaczoną nr 6 złożyło P.U.P.H DAR-POL Dariusz Pelczar 35-085 Rzeszów, ul. Langiewicza 19/3
Ofertę oznaczoną nr 7 złożyła Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów, 35-959 Rzeszów, ul. Rejtana 8

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za najkorzystniejszą wybrana została Oferta oznaczona nr 4 złożona przez: PHU GARDA Zbigniew Kalamarz ul. Płk K. Iranka Osmeckiego 6, 35-506 Rzeszów, która nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ.

Wartość punktową złożonych ofert wyliczono zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ.
Oferta oznaczona nr 4 uzyskała: w kryterium CENA  -  100  pkt
Oferta oznaczona nr 1 uzyskała w kryterium CENA  -  78,09  pkt
Oferta oznaczona nr 2 uzyskała w kryterium CENA  -  54,17  pkt
Oferta oznaczona nr 5 uzyskała w kryterium CENA  -  64,04  pkt
Oferta oznaczona nr 6 uzyskała w kryterium CENA  -  37,88  pkt
Oferta oznaczona nr 7 uzyskała w kryterium CENA  -  60,47  pkt

W myśl art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Podstawą faktyczną odrzucenia Oferty nr 3 złożonej przez IMPORT-EXPORT Andrzej Grygiel 25-632 Kielce ul.Piekoszowska 116 B/11 jest niezłożenie przez Oferenta dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, które winien dołączyć do treści oferty w postaci:

 1. wykazu prac dotyczących wykonania w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 usług polegających na fizycznej ochronie osób i mienia odpowiadających swoim przedmiotem przedmiotowi niniejszego zamówienia,
 2. oświadczenia o zapoznaniu się z SIWZ, warunkami przetargu określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków zamówienia na usługi sprzątania obiektów stanowiących siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie oraz istotnymi postanowieniami umowy załącznik nr 4 do SIWZ.

Zamawiający zauważa, iż jak przyjmuje się w doktrynie, najczęstszą przyczyną odrzucenia ofert są braki w dokumentach załączanych do ofert przez wykonawców, skutkujące brakiem dotrzymania wymogów określonych w SIWZ.
(vide: ,,Przetargi w praktyce. Przewodnik zamawiającego i wykonawcy’’. Red. A. Szyszkowski, Wyd.C.H.Beck, sierpień 2010, str.2.)

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił niniejsze informacje o wyborze oferty również na stronie internetowej www.witd.rzeszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

Stosownie do treści art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 w/w ustawy.

Na oryginale podpisał Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Otrzymują:

 1. MARO Sp. z o.o. ul. Piotrkowska 60/IIp, 90-105 Łódź; fax: 42 203-24-73;
 2. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ,,TOP-SERVIS’’ Bąk Mirosław 39-331 Chorzelów 196; fax: 17 788-73-34;
 3. Import-Export Andrzej Grygiel 25-632 Kielce ul. Piekoszowska 116 B/11; fax: 041 369-95-17;
 4. PHU GARDA Zbigniew Kalamarz ul. Płk K. Iranka Osmeckiego 6, 35-506 Rzeszów; fax: 17 856-64-41;
 5. SOPEL Firma Utrzymania Czystości Stanisław Sopel 35-604 Rzeszów ul. Szarotkowa 9; fax: 17 862-82-02;
 6. P.U.P.H DAR-POL Dariusz Pelczar 35-085 Rzeszów, ul. Langiewicza 19/3; fax: 17 852-55-77;
 7. Międzywojewódzka Usługowa Spółdzielnia Inwalidów 35-959 Rzeszów ul. Rejtana 8; fax: 17 850-10-58;
 8. A/a;
 9. Tablica ogłoszeń.