Zakończone postępowania

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ PALIW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W RZESZOWIE W 2017 ROKU.
( ZNAK SPRAWY WAT.272.1.2016)

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,poz.2164) Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

1. ,,Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek § 2 ust.3 oraz § 3 umowy, jeśli faktura zawierająca w swojej treści wykaz transakcji będzie uzupełniona raportem elektronicznym zawierającym dane określone w §3 ?
Wykonawca wyjaśnia, że na fakturze umieszcza szczegółowe rozliczenie transakcji ze wskazaniem m.in. numerów kart i numerów rejestracyjnych, stanów licznika ( opcjonalnie),rodzaju kupionego paliwa, ilości, ceny jednostkowej brutto przed rabatem, ceny jednostkowej brutto po rabacie, wartości netto, brutto oraz stawki i kwoty VAT.
Ponadto , Wykonawca po zakończeniu każdego okresu rozliczeniowego będzie przesyłał Zamawiającemu raport elektroniczny zawierający wykaz transakcji z faktury i uzupełniający fakturę o daty i godziny każdego zakupu.
Daty i godziny są również umieszczane na potwierdzeniach transakcji wydawanych na stacji oraz na koncie internetowym, do którego Wykonawca przekaże login i hasło’’.

Odpowiedź:
W myśl § 2 ust.3 Istotnych postanowień umowy Zamawiający przewiduje, iż rozliczenie dostaw odbywać się będzie 2 razy w miesiącu.
a)    za okres od 1 do 15 dnia każdego miesiąca
b)    za okres od 16 do ostatniego dnia każdego miesiąca
       na podstawie raportu transakcji sporządzonego przez Wykonawcę, oraz faktury  wystawionej przez Wykonawcę.

Zamawiający uzna za spełniony warunek sprecyzowany w § 2 ust.3 oraz § 3 Istotnych postanowień umowy, jeśli faktura zawierająca w swojej treści wykaz transakcji, uzupełniona będzie raportem elektronicznym zawierającym dane określone w § 3 Istotnych postanowień umowy.

2. ,,Czy Zamawiający dopuszcza możliwość dostosowania treści § 5 umowy do procedury obowiązującej u Wykonawcy ( opisanej poniżej)?
Proponuję ,,W przypadku domniemania przez Zamawiającego niewłaściwych parametrów jakościowych zakupionego paliwa tj. niezgodnych z wymaganiami jakościowymi, Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnej reklamacji do Wykonawcy, dopuszcza się przesłanie reklamacji e-mailem na adres…@...Wykonawca zobowiązuje się do wydania decyzji o uznaniu i odrzuceniu reklamacji podpartej wynikami badań wskazanymi w świadectwach jakości danej partii paliwa. Zamawiającemu przysługuje prawo do przeprowadzenia dodatkowych badań jakościowych- Zamawiający pobierze próbki z wybranego dystrybutora w obecności pracownika Wykonawcy w liczbie min.3, co najmniej jedną próbkę otrzymuje Wykonawca. W przypadku potwierdzenia przez niezależne akredytowane laboratorium wadliwej jakości paliwa Wykonawca jest zobowiązany do pokrycia kosztów przeprowadzonych badań, wymiany paliwa na wolne od wad, oraz do zwrotu kosztów poniesionych z tytułu nabycia wadliwego paliwa do wysokości udokumentowanej odpowiednimi rachunkami. Zakończenie postępowania reklamacyjnego nie wyklucza możliwości dochodzenia praw na drodze sądowej’’.

Odpowiedź:
Stosownie do treści § 5 ust. 1-2 Istotnych postanowień umowy, Zamawiający przewidział ,iż  w przypadku domniemania przez Zamawiającego niewłaściwych parametrów jakościowych zakupionego paliwa tj. niezgodnych z wymaganiami jakościowymi, Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia pisemnej  reklamacji bezpośrednio do Wykonawcy bądź też na jego stacji paliw, na podstawie której przeprowadzone zostaną dodatkowe badania materiału pędnego. Po pozytywnie rozpatrzonym postępowaniu reklamacyjnym, Wykonawca poniesie pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dostarczenia paliwa o złej jakości, co wiązało się będzie ze zwrotem kosztów poniesionych przez Zamawiającego. W przypadku potwierdzenia  zastrzeżeń Zamawiającego co do jakości paliwa, po uprzednim przedłożeniu przez Zamawiającego dokumentów, tj. rachunków/faktur dotyczących udokumentowania poniesionych ww. kosztów, Wykonawca dostarczy paliwo o właściwych parametrach technicznych w ilości, co do której zakwestionowano jakość paliwa.
Dodatkowo Wykonawca obciążony zostanie kosztami badania próbek, kosztami usuwania awarii urządzeń lub kosztami ich wymian, jeżeli zastosowanie paliwa niespełniającego wymogów jakościowych spowodowało ich uszkodzenie lub zniszczenie.
Zamawiający zaznacza, że procedura obowiązująca u Wykonawcy winna być  dostosowania treści § 5 Istotnych postanowień umowy.

Na oryginale podpisał
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego

Otrzymują:
1.    Adresat;
2.    a/a.