ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ PALIW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W RZESZOWIE W 2017 ROKU.
( ZNAK SPRAWY WAT.272.1.2016)

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,poz.2164) Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

1.,,Wykonawca przez wzgląd na obsługiwany elektroniczny program rozliczeniowy prosi o zmianę obliczania powszechnie stosowanego upustu z wartości ,,zł’’ na ,,%’’ tym samym modyfikując formularz ofertowy oraz zapis § 2 ust.1 umowy’’

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę w formularzu ofertowym obliczania upustu z wartości ,, zł’’ na ,,%’’. Ponadto nie dokonuje modyfikacji zapisu § 2 ust.1 Istotnych postanowień umowy odnoszącego się do rabatu w wysokości wyrażonej w ,, zł’’ za 1 litr paliwa.

Na oryginale podpisał
Zastępca Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego

Otrzymują:

  1. Adresat,
  2. a/a.