Zakończone postępowania

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2017 roku.
( znak postępowania WAT.272.1.2016)

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015r.,poz.164) zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono dwie oferty.

  • Ofertę oznaczoną nr 1 złożyła: CIRCLE K Polska Sp.zo.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa
  • Ofertę oznaczoną nr 2 złożyła: Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, 35-322 Rzeszów

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za najkorzystniejszą wybrana została Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: CIRCLE K Polska Sp.zo.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, która nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ.

Wartość punktową złożonych ofert wyliczono zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ.

Oferta oznaczona nr 1 uzyskała: w kryterium CENA OFERTY-  58,20  pkt

                                                       w kryterium RABAT- 40  pkt

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY OZNACZONEJ NR 1 wynosi  98,20 pkt

 

Oferta oznaczona nr 2 uzyskała: w kryterium CENA OFERTY-  60,00  pkt

                                                       w kryterium RABAT- 14,55  pkt

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY OZNACZONEJ NR 2 wynosi  74,55 pkt

 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił informacje o wyborze oferty również na stronie internetowej www.witd.rzeszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.

W związku z tym, że zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej zostało przesłane w sposób określony w art. 94 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę o udzielenie zamówienia w terminie nie krótszym, niż 5 dni od dnia przekazania niniejszego zawiadomienia.

Na oryginale podpisał
Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego

Otrzymują:

  • Adresat:
  • CIRCLE K Polska sp. zo.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa, fax:( 22) 564 03 53, (22) 564 03 71
    e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA 35-322 Rzeszów, ul. hr. Wandy Tarnowskiej 4, fax: (17) 850 78 64 ,e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • Strona internetowa
  • Tablica ogłoszeń
  • A/a