Zakończone postępowania

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ PALIW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W RZESZOWIE W 2018 i 2019 ROKU.

( ZNAK SPRAWY WAT.272.1.2017) 

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2017r.,poz.1579) Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące SIWZ udziela następujących wyjaśnień:

 

1.,,Czy Zamawiający dopuszcza możliwość akceptacji opłaty za karty:

٭0 zł netto za kartę nową,

٭10 zł netto za kartę wymienną ( na skutek zagubienia, kradzieży, zmiany dotychczasowych danych etc.)’’.

 

Odpowiedź:

W myśl § 4 ust.1 Istotnych postanowień umowy Zamawiający przewiduje, iż Wykonawca w ramach wynagrodzenia przysługującego na mocy umowy zawartej z Zamawiającym wyda karty magnetyczne lub mikroprocesorowe (flotowe) do pojazdów służbowych będących w posiadaniu WITD w Rzeszowie.

Stosownie do treści § 4 ust.4 -6 Istotnych postanowień umowy ,o zgubieniu, bądź kradzieży karty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę  faksem, e-mailem lub telefonicznie. Od momentu zgłoszenia utraty karty Zamawiający nie odpowiada za sprzedaż paliwa osobie posiadającej utraconą kartę. (§4 ust.4 Istotnych postanowień umowy)

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zablokowania karty po otrzymaniu zawiadomienia o zgubieniu lub kradzieży karty. (§4 ust.5 Istotnych postanowień umowy)

Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego, ale nie później niż w ciągu 10 dni roboczych wydania duplikatu kart utraconych oraz do wymiany kart zniszczonych na pisemny wniosek Zamawiającego, za cenę ustaloną przez Wykonawcę. (§4 ust.6 Istotnych postanowień umowy)

W sytuacji źle funkcjonującej z winy Wykonawcy karty Zamawiający uprawniony jest do otrzymania nowej karty  bez ponoszenia z tego tytułu dodatkowych opłat.
(§4 ust.8 Istotnych postanowień umowy)

Tym samym Zamawiający uznaje, że wydanie przez Wykonawcę kart magnetycznych lub mikroprocesorowych do pojazdów służbowych będących w posiadaniu WITD w Rzeszowie nastąpi w ramach wynagrodzenia Wykonawcy przysługującego na mocy umowy zawartej z Zamawiającym.

Natomiast w sytuacji wydania przez Wykonawcę duplikatu kart utraconych oraz do wymiany kart zniszczonych przewiduje się opłatę za karty, za cenę ustaloną przez Wykonawcę.

 

  1. ,,Czy Zamawiający zaakceptuje w § 2 ust.4 dodać zapis o poniższej treści:

,,Za datę sprzedaży uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego’’?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostosowanie treści Istotnych postanowień umowy do zaproponowanego zapisu.
           

  1. ,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu § 4 ust.6-7 na termin dostarczenia kart do 15 dni roboczych’’?

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostosowanie treści Istotnych postanowień umowy do zaproponowanego zapisu.

  1. ,,Czy Zamawiający zaakceptuje w § 8 ust.1 a-b) dodanie po słowach: ,,karę umowną w wysokości 5 % zapisu:,, od niezrealizowanej części wartości umowy brutto’’? 

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostosowanie treści Istotnych postanowień umowy do zaproponowanego zapisu.

 

  1. ,,Czy Zamawiający zaakceptuje wprowadzenie ust.3 w projekcie umowy w § 8 zapisu o treści:,,Niezależnie od sposobu rozliczenia kar umownych strona występująca z żądaniem zapłaty kary umownej wystawi na rzecz drugiej strony notę księgową ( obciążeniową) na kwotę należnej kary umownej’’.

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na dostosowania treści Istotnych postanowień umowy do zaproponowanego zapisu.

 

  1. ,,Czy Zamawiający zaakceptuje w odniesieniu do projektu umowy:

,,W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Umowie stosuje się przepisy Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota z dnia 01.07.2014r. Zamawiający potwierdza doręczenie mu Ogólnych Warunków Sprzedaży i Używania Kart Flota z dnia 01.07.2014r.?’’

 

Odpowiedź:

W myśl § 4 ust.9 Istotnych postanowień umowy w sprawach nieuregulowanych w umowie stosuje się przepisy regulaminu Wykonawcy w postaci ogólnych warunków sprzedaży i używania kart paliwowych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć w/w regulamin w dniu podpisania umowy.

 

  1. ,,Czy Zamawiający wyrazi zgodę z racji na zadane pytania na przedłużenie terminu otwarcia ofert na 01.12.2017r.?’’

 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu otwarcia ofert.

  

Na oryginale podpisał

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor

Transportu Drogowego