Zakończone postępowania

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2018 i 2019 roku.

( znak postępowania WAT.272.1.2017)

 Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017r.,poz.1579) zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.

W przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę.

  • Ofertę oznaczoną nr 1 złożył: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 09-411 Płock ul. Chemików 7

 

Zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia za najkorzystniejszą wybrana została Oferta oznaczona nr 1 złożona przez: Polski Koncern Naftowy ORLEN Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku 09-411 Płock ul. Chemików 7, która nie podlegała odrzuceniu i uzyskała największą ilość punktów zgodnie z kryteriami opisanymi w SIWZ.

Wartość punktową złożonych ofert wyliczono zgodnie z rozdziałem XIII SIWZ.

Oferta oznaczona nr 1 uzyskała: w kryterium CENA OFERTY-  60,00  pkt

                                                       w kryterium RABAT- 40  pkt

ŁĄCZNA LICZBA PUNKTÓW OFERTY OZNACZONEJ NR 1 wynosi  100 pkt

 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieścił informacje o wyborze oferty również na stronie internetowej www.witd.rzeszow.pl oraz na tablicy ogłoszeń  w swojej siedzibie.

Stosownie do treści art. 94 ust.2 pkt 1a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 1, jeżeli:

1) w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

  1. a) w przypadku trybu przetargu nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę.

 

                                                                         

Na oryginale podpisał

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego