Zakończone postępowania

Zakończone postępowania

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  NA  USŁUGI SPRZĄTANIA OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH SIEDZIBĘ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W RZESZOWIE (ZNAK SPRAWY WP.272.5.2015)

Numer ogłoszenia: 338260 - 2015; data zamieszczenia: 10.12.2015
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.
Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 330478 - 2015 data 04.12.2015 r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH SIEDZIBĘ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W RZESZOWIE (ZNAK SPRAWY WP.272.5.2015)

Na podstawie art.38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r.,poz.907) Zamawiający w odpowiedzi na złożone zapytania dotyczące SIWZ udziela następujących wyjaśnień: ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZĄTANIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI OBIEKTÓW STANOWIĄCYCH SIEDZIBĘ WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W RZESZOWIE (ZNAK SPRAWY WP.272.5.2015)

Rzeszów: Usługi sprzątania i utrzymania porządku, oraz inne usługi związane z utrzymaniem czystości obiektów stanowiących siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie znajdujących się przy ulicy Hanasiewicza 21 w Rzeszowie, składających się z dwóch budynków biurowych oraz garażu wielostanowiskowego.
Numer ogłoszenia: 330478 - 2015; data zamieszczenia: 04.12.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi ochrony obiektów stanowiących siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie (znak postępowania WP.272.4.2015).

Rzeszów: Usługi ochrony obiektów stanowiących siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie przy ulicy Hanasiewicza 21.
Numer ogłoszenia: 304618 - 2015; data zamieszczenia: 12.11.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.