Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do internetowej strony promocyjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie

Data publikacji strony internetowej: 2020-09-22.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-30.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r.
o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Daniel Brach, dbrach@witd.rzeszow.pl . Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać u Pana Michała Jabłońskiego, mjablonski@witd.rzeszow.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 17 8504671 w 101.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek „A” przy ul. Hanasiewicza 21 (główna siedziba Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie).

Do budynku prowadzi 1 wejście – przy którym zlokalizowany jest podjazd dla wózków oraz drzwi wejściowe.

Przestrzeń komunikacyjna budynku na poziomie parteru jest wolna od barier poziomych i pionowych – dostosowana dla osób niepełnosprawnych.

Budynek jest otwarty dla osób korzystających z pomocy psa asystującego.

Na parterze budynku w pobliżu drzwi wejściowych usytuowany został punkt obsługujący klientów Urzędu, w tym osoby niepełnosprawne. Na parterze w pobliżu drzwi wejściowych zlokalizowane jest również pomieszczenie ochrony budynku. Na parterze znajduje się toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Informacja o najważniejszych punktach w budynku (np. lokalizacji komórek organizacyjnych, punktów informacyjnych i toalet) zapewniona jest w sposób wizualny – w postaci tablicy informacyjnej.

Urząd zapewnia osobom doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się możliwość korzystania z pomocy przybranej w kontaktach z Urzędem oraz z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika.

Parking Urzędu przeznaczony jest dla pracowników WITD. Na parkingu znajdują się miejsca dla osób ze szczególnymi potrzebami. 

Top