Majątek

 

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie na dzień 31.12.2020r.

Środki trwałe (wartość netto) w tym: 5 307 348,93 zł
1. Grunty 366 436,88 zł
2. Budynki i lokale: 4 266 565,89 zł
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 043,05 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 103 400,00 z
5. Urządzenia techniczne 18 018,83 zł
6. Środki transportu 304 686,10 zł
7. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 241 198,18 zł
   
Wartości niematerialne i prawne 1 697,40 zł