Majątek

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie na dzień 31.12.2016r.

Środki trwałe (wartość netto) w tym: 5 784 178,48 zł
1. Grunty 366 436,88 zł
2. Budynki i lokale: 4 523 069,03 zł
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 8 797,45 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 46 779,90 zł
5. Urządzenia techniczne 36 330,10 zł
6. Środki transportu 637 037,43 zł
7. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 165 727,69 zł
Wartości niematerialne i prawne 361,61 zł