Majątek

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie na dzień 31.12.2019r.

Środki trwałe (wartość netto) w tym: 5 572 417,43 zł
1. Grunty 366 436,88 zł
2. Budynki i lokale: 4 401 038,97 zł
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 481,65 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 0,00 zł
5. Urządzenia techniczne 22 159,67 zł
6. Środki transportu 408 635,88 zł
7. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 366 664,38 zł
   
Wartości niematerialne i prawne 6 789,60 zł