Majątek

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie na dzień 31.12.2018r.

Środki trwałe (wartość netto) w tym: 5 775 160,34 zł
1. Grunty 366 436,88 zł
2. Budynki i lokale: 4 267 309,58 zł
3. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 7 920,25 zł
4. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 6 468,30 zł
5. Urządzenia techniczne 26 300,51 zł
6. Środki transportu 601 898,72 zł
7. Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie 498 826,10 zł
   
Wartości niematerialne i prawne 11 881,80 zł