Zakończone postępowania

Zakończone postępowania

ZAWIADOMIENIE 

o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2018 i 2019 roku.

( znak postępowania WAT.272.1.2017)

Informacja z sesji otwarcia ofert

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ PALIW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W RZESZOWIE W 2018 i 2019 ROKU.

( ZNAK SPRAWY WAT.272.1.2017) 

Ogłoszenie nr 618517-N-2017 z dnia 2017-11-20 r. 

Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w RzeszowieDostawa paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego i na terenie całego kraju w 2018 i 2019r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
 

ZAWIADOMIENIE
o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w 2017 roku.
( znak postępowania WAT.272.1.2016)

Informacja z sesji otwarcia ofert’’ dot. postępowania przetargowego na dostawę paliw do samochodów służbowych WITD w Rzeszowie w 2017r.

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ PALIW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W RZESZOWIE W 2017 ROKU.
( ZNAK SPRAWY WAT.272.1.2016)

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA DOTYCZĄCE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA DOSTAWĘ PALIW DO SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU TRANSPORTU DROGOWEGO W RZESZOWIE W 2017 ROKU.
( ZNAK SPRAWY WAT.272.1.2016)

Ogłoszenie nr 350626 - 2016 z dnia 2016-11-24 r.
Rzeszów: Dostawa paliw do samochodów służbowych Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie w systemie bezgotówkowym na podstawie kart flotowych na terenie województwa podkarpackiego i na terenie całego kraju w 2017 roku.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zawiadomienie o wyborze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi sprzątania obiektów stanowiących siedzibę Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie (znak postępowania WP.272.5.2015).

Zamawiający - Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego w Rzeszowie działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907) zawiadamia, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej.